Regulamin serwisu internetowego DealerCRM.pl

 1. DEFINICJE

  1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego DealerCRM.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników DealerCRM.pl.
  2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
   • Operatorze – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą Grupa Dealer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000542522, NIP: 8971805242 oraz numer identyfikacyjny REGON: 360440289, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 PLN.
   • Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy DealerCRM.pl działający pod adresem internetowym https://dealercrm.pl prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.
   • Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.
   • Loginie – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.
   • Haśle – należy przez to rozumieć ciąg znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się na Serwis przez Użytkownika.
   • Koncie – należy przez to rozumieć zbiór usług świadczonych przez Serwis wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Serwisu.
   • Okresie Próbnym – należy przez to rozumieć wskazany przez Operatora okres 14 dni, w którym działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny.
   • Okresie Abonamentowym – należy przez to rozumieć okres działania Konta, za jaki uiszcza Opłatę Abonamentową.
   • Opłacie Abonamentowej – należy przez to rozumieć łączną miesięczną opłatę z tytułu posiadania Konta w wysokości określonej w Planie Abonamentowym.
   • Planie Abonamentowym – należy przez to rozumieć wariant działania Konta wybrany z dostępnych na stronie http://www.dealercrm.pl/cennik
   • Modyfikacji Parametrów Konta – należy przez to rozumieć zmianę wybranych parametrów Konta dokonanych na żądanie Administratora Konta
   • Cenniku – należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą porównanie możliwości i cen Planów Abonamentowych Serwisu. Dostępna pod adresem: http://www.dealercrm.pl/cennik
   • Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Serwisu.
   • Raporcie – należy przez to rozumieć zestawienie danych zgromadzonych w Serwisie według parametrów określonych przez Użytkownika lub Serwis, tworzona w ramach działania Serwisu.
   • Usługach (Usłudze) – należy przez to rozumieć Usługę lub Usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.
   • Właścicielu Konta – należy przez to rozumieć Użytkownika, który utworzył Konto.
   • Administratorze Konta – należy przez to rozumieć Użytkownika posiadającego prawa administracji Kontem. Właściciel Konta jest Administratorem Konta.
   • Panelu Ustawień Konta – należy przez to rozumieć podstronę Serwisu znajdującą się pod adresem http://www.dealercrm.pl/logowanie na której Administrator Konta może edytować ustawienia Konta.
   • Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
   • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
  2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.
  3. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę marketingu produktów i usług Użytkownika, w szczególności poprzez udostępnienie na Koncie Użytkownika oprogramowania o nazwie Dealer CRM on-line w ramach wybranego zakresu Usług i zgodnie z zawartą Umową.
  4. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub dostali dostęp do Konta przydzielony przez Administratora Konta.
  5. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
  6. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora warunku. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.
  7. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
  8. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:
   Procesor 1000 MHz
   Pamięc RAM: 512 MB
   Podłączenie do Internetu
   Przeglądarka wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączona obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową.
  9. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
  10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 3. REJESTRACJA KONTA W RAMACH SERWISU

  1. Operator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym po opłaceniu wybranego przez Użytkownika Planu Abonamentowego.
  2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika guzika „Rejestracja”.
  3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika co najmniej następujących danych:
   • Adresu poczty elektronicznej Użytkownika;
   • Hasła dostępu dla Użytkownika (Hasło);
   Operator zastrzega sobie możliwości rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.
  4. Po aktywacji Konta, Użytkownik może korzystać za darmo przez określony Okres Próbny. Po jego minięciu, aby dalej korzystać z Konta, Administrator Konta musi opłacić wybrany przez siebie Plan Abonamentowy. Na życzenie Użytkownika może zostać uzgodniony indywidualny Plan Abonamentowy.
  5. Po upływie Okresu Próbnego Użytkownik ma prawo skorzystać z Okresu Abonamentowego. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany wybrać Plan Abonamentowy dla swojego Konta oraz dokonać pełnej rejestracji i dodatkowo podać:
   • w przypadku osoby fizycznej – imiona i nazwisko; adres zameldowania na pobyt stały; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania;
   • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznała osobowość prawną – firmę; NIP; adres siedziby; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres siedziby.
  6. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z Okresu Abonamentowego, Operator jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od dnia wybrania Planu Abonamentowego i otrzymania danych, o których mowa powyżej, udostępnić Użytkownikowi fakturę VAT PROFORMA z tytułu świadczonych Usług. Od momentu odnotowania przez Operatora zapłaty Operator przeciągu 3 dni roboczych udostępni fakturę VAT.
  7. Nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT PROFORMA z tytułu Opłaty Abonamentowej skutkować będzie automatycznym zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta. Dokonanie przy Użytkownika wpłaty Opłaty Abonamentowej w terminie 14 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie natychmiastowym odblokowaniem tego dostępu. Bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie automatycznym usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
  8. Uiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT PROFORMA, powodować będzie rozpoczęcie nowego Okresu Abonamentowego.
  9. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego, z zastrzeżeniem treści ustępu 7 powyżej. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia opłaconego Okresu Abonamentowego.
  10. Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
  11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
  12. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.
  13. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług w trakcie Okresu Próbnego, jeżeli:
   • podejmie usprawiedliwioną wątpliwość, że Użytkownik dokonał aktywacji Konta po raz kolejny, po przednim usunięciu jego Konta z uwagi na upływ Okresu Próbnego;
   • zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu.
 4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
  3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
   • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
   • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
   • niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
   • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;
   • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego i osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną; w przypadku cytowania lub publikowania danych uzyskanych w związku ze świadczeniem Usługi przez Operatora, Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo podawać źródło pochodzenia pozyskanych danych w sugerowanej formie: „*Źródło: DealerCRM.pl”.
  4. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
  5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.
  6. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
  8. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
   • podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
   • dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
   • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.
  9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.
  10. Właściciel Konta może w każdym czasie dostępności serwisu żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie.
  11. Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. Zgodnie z zapisem w umowie jej podpisanie oznacza akceptację postanowień regulaminu.
 5. OPŁATY

  1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu jest odpłatne, z wyjątkiem Okresu Próbnego.
  2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Planów Abonamentowych znajdują się w Cenniku zamieszczonym stronie http://www.dealercrm.pl/cennik
  3. Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne Okresy Abonamentowe, chyba że odrębna umowa o współpracy zawarta między Operatorem, a Użytkownikiem wprowadza inny tryb opłat.
  4. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.
  5. Opłatę Abonamentową stanowią:
   • Opłata za wybrany Plan Abonamentowy
   • Opłaty za Modyfikację Parametrów Konta:
   • Opłata za modyfikowanie Konta według indywidualnych wytycznych Użytkownika;
   • Opłata za inne funkcje opisane i nieopisane na stronie http://www.dealercrm.pl/cennik
  6. Modyfikacja Parametrów Konta może być dokonana w dowolnej chwili i uznaje się za ważną w momencie opłacenia dodatkowych opłat o wysokości określonej w osobnej wycenie i przedstawionej Administratorowi Konta. Dodatkowa opłata wyliczana jest jako miesięczna cena Modyfikacji Parametrów Konta zmniejszona proporcjonalnie o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia bieżącego Okresu Abonamentowego.
  7. Modyfikacje Parametrów Konta, o których mowa powyżej, są zlecane przez Administratora Konta i mogą być przez niego w dowolnej chwili odwołane.
  8. Opłacenie Opłaty Abonamentowej można wykonać poprzez przelew, płatność kartą debetową lub kredytową oraz system płatności internetowych.
  9. Wybierając kartę kredytową lub debetową jako sposób uregulowania Opłaty Abonamentowej, Użytkownik jednocześnie zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub konta bankowego za całość należnych opłat w danym Okresie Abonamentowym. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Operatora zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.
  10. W przypadku wyboru karty kredytowej lub debetowej jako sposobu opłacenia Opłaty Abonamentowej, opłata za każdy kolejny Okres Abonamentowy będzie pobierana automatycznie, do momentu zgłoszenia chęci rezygnacji z Usługi przez Właściciela Konta. Rezygnacja taka powinna być zgłoszona na adres e-mail info@dealercrm.pl do 7 dni przed początkiem nowego Okresu Abonamentowego
  11. Administrator Konta w Panelu Ustawień Konta ma dostęp do informacji w jaki sposób dokonać Opłaty Abonamentowej.
  12. Prawidłowe dokonanie Opłaty Abonamentowej zostanie odnotowane przez Serwis maksymalnie 3 dni robocze po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Operatora.
  13. Administrator Konta może wystąpić do Serwisu o zmianę Planu Abonamentowego. Zmiana Planu Abonamentowego jest skuteczna od momentu opłacenia przez Administratora Konta opłaty za uruchomienie wybranego Planu Abonamentowego zmniejszoną proporcjonalnie o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia bieżącego Okresu Abonamentowego. Wysokość opłaty będzie przedstawiona Administratorowi Konta w Panelu Ustawień Konta. W przypadku, gdy nowy Plan Abonamentowy będzie tańszy od starego, zmiana może być dokonana od nowego Okresu Abonamentowego.
  14. Wszelkie zmiany w cenniku Opłat Abonamentowych będą ogłaszane na stronie http://www.dealercrm.pl/cennik oraz będą obowiązywać Właściciela Konta dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Właściciel Konta będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat.
 6. PRZERWY TECHNICZNE

  1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
  2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
  3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Właściciel Konta ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci elekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami Regulaminu.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Operatora w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz Operatorem.
  4. Operator jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkownika odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  5. Operator zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkownika. Operator zapewnia, iż pozyskane dane osobowe Użytkownika będą:
   • przetwarzane zgodnie z prawem;
   • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
   • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  6. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  7. Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera i można go wyłączyć. Pliki typu cookies umożliwiają:
   • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
   • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu
  8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług i jego to jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
  9. Jeśli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
  10. Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres info@dealercrm.pl
  11. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w Panelu Ustawień Konta.
 8. REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej info@dealercrm.pl lub na adres korespondencyjny: Grupa Dealer Sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”.
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
  4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
  5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
  6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres info@dealercrm.pl
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
  2. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu lub przez kontakt na adres info@dealercrm.pl
  3. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
  4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
  5. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego.

Często zadawane pytania

Jakie formy płatności akceptujecie?


Tradycyjne przelewy, płatności internetowe oraz płatność kartą kredytową. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.

Jak działa 14-dniowy darmowy okres próbny?


Po założeniu konta testowego możesz bezpłatnie korzystać z systemu przez 14 dni. W każdej chwili w okresie próbnym możesz zrezygnować z dalszego korzystania z systemu. Jeśli tego dokonasz, nie ponosisz jakichkolwiek kosztów związanych z działaniem DealerCRM. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z nami.

Czy korzystanie z DealerCRM wiąże się z podpisaniem umowy?


Nie wymagamy podpisania jakiejkolwiek umowy. DealerCRM to usługa typu "pay-as-you-go" - opłacasz swoje konto z miesiąca na miesiąc w ramach wybranego planu abonamentowego. Jeśli zrezygnujesz z konta w trakcie miesiąca rozliczeniowego, opłata nie będzie naliczana począwszy od kolejnego miesiąca.

Czy mogę zrezygnować z korzystania z DealerCRM w dowolnym momencie?


Tak, możesz przestać korzystać z usługi w dowolnym momencie.

Czy w każdej chwili mogę zmienić wybrany pakiet systemu na inny?


Tak, w każdej chwili możesz zmienić pakiet DealerCRM na inny.

Czy pakiety nie mają żadnych ukrytych kosztów?


Nie. Pakiety nie posiadają jakichkolwiek ukrytych kosztów dodatkowych. Cena pokazana w cenniku jest ceną ostateczną, chyba że zlecisz nam dopasowanie systemu do indywidualnych oczekiwań, które nie są ujęte w pakietach.

Czy wystawiacie faktury VAT?


Tak, oczywiście.

 • DANE NA SERWERZE DOSTĘPNE 24 / 7
 • BRAK PLIKÓW NA KOMPUTERZE UŻYTKOWNIKA
 • WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DANYCH
 • Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE
 • POPRAWNIE WE WSZYSTKICH PRZEGLĄDARKACH
 • URZĄDZENIA MOBILNE